ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರದೆ ನಾನು
“ುಡಿವ ನನ್ನ ಹ್ರುದಯ
ಬಡಿತ ಕೇಳಿಸದೆ ನಿನಗೆ

ಇರುವುದೊಂದೆ ಆಗಸವು
ನಾ”ರುವುದೊಂದೆ ಭೂ”ುಯು
ನ”್ಮುಬ್ಬರಾ ನಡುವೆ ಇರುವ
ಸಾಗರದಾಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು

ಚಂದಿರನ ತಂಗಾಳಿÉ ನಿನ್ನ ಒಲವು
ರ”ಕಿರಣದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಷದ “ತವು
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಒಡನಾಟ
ನಮಗಿಲ್ಲವಾುತೇ ನಲ್ಲೆ

About author View all posts Author website

V Pradeep Kumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *