ನನ್ನಮ್ಮ

ಭೂಮಿಗೆ ತಂದೇ ನೀನು
ದೇವರ ವರವೇ ನೀನು
ತಂದೆಯೂ ನೀನು, ತಾಯಿಯೂ ನೀನು
ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ

ಹಾಡನು ಹಾಡಿ, ಹಾಲನು ಉಣಿಸಿ
ಅಳುವನ ಮರಸಿ, ನಗುವನ ಬರಸಿ
ಬಟ್ತೆಯ ತೊಡಿಸಿ, ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿ
ಬೆಳೆಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನ, ಬೆಳೆಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನ
ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ

ಅ, ಆ, ಇ,ಈ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀನು
ನನ್ನಯ ಪಾಲಿಗೆ ಗುರುವೇ ನೀನು
ಆಡಿಸಿ ನನ್ನ, ಮುದ್ದಿಸಿ ನನ್ನ
ಬೆಳೆಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನ, ಬೆಳೆಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನ
ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಮ್ಮ

About author View all posts Author website

V Pradeep Kumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *